Interview

Tips voor een efficiënt selectie-interview

STAR-methode

De meest efficiënte selectie-interviewtechniek is de STAR methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Het is een gedragsgerichte interviewmethode die gebruikt wordt voor een sollicitatie-interview.

 

Met het gebruik van de STAR-interviewmethode wil de interviewer op een gestructureerde manier een zo betrouwbaar mogelijk beeld krijgen van het gedrag van een sollicitant of medewerker. Via de structuur Situatie, Taak, Actie, Resultaat worden voorbeelden van gedrag verzameld, waaruit naar voren komt hoe een kandidaat handelt, welke competenties al aanwezig zijn voor de uit te voeren taken en welke nog verder ontwikkeld moeten worden.

 

Een selectie-interview is een informatievergarend gesprek. Voor aanvang van het gesprek worden de onderwerpen die je wilt bespreken op papier gezet. De kandidaat kan in zijn eigen woorden zijn antwoorden formuleren, maar kan het gespreksonderwerp zelf niet bepalen. Ook wanneer hij uitvoerig begint te vertellen over niet-relevante onderwerpen, zoals bvb zijn laatste vakantie of over de schoolprestaties van zijn kinderen, moet jij als interviewer ingrijpen.

Structuur van een interview

 

Een interview bestaat uit  drie delen:

 

Opening

Je begint het gesprek met het uitleggen van het doel: wat je hoopt te weten te komen. Vervolgens stel je de gesprekstijd vast. Je begint het interview met een open vraag: een vraag die je niet kan beantwoorden met ja of nee.

 

Midden

Hier moet je als interviewer nu je hoofd er goed bijhouden; dit is voor je kandidaat het moment om zijn verhaal te vertellen en als interviewer moet je zorgen dat hij niet teveel afwijkt van het centrale gespreksonderwerp. Wanneer de gegeven informatie niet helder is, moet je doorvragen.

Afronding

Wanneer je het gevoel hebt dat je voldoende informatie hebt vergaard over een onderwerp, stel je voor het interview op dit punt af te ronden. Je maakt een samenvatting van de belangrijkste punten.

Hoe neem je een interview af?

Tijdens het interview moet je op verschillende zaken letten opdat je de juiste informatie kunt inwinnen.

 

De juiste vragen stellen

Je verzamelt de meeste informatie door het stellen van open vragen: vragen die je niet met ja of nee kunt beantwoorden. Dit zijn vragen die starten met een vraagwoord : Wanneer, Wat, Hoe,  Waar, Wie. Door het stellen van open vragen dwing je de kandidaat zijn mening over een onderwerp in eigen woorden te formuleren. Je biedt hem de kans zijn ervaringen met jou te delen.

 bvb

Gesloten vraag: “Bent u wel gemotiveerd om…?”
Open vraag: “Wat is uw motivatie om …?”
Op de gesloten vraag kan je gesprekspartner slechts ja of nee zeggen. Terwijl hij bij de open vraag zijn motivatie moet toelichten.
Wees steeds op uw hoede met suggestieve vragen. Hiermee kan de kandidaat zijn antwoord gaan formuleren in een richting waarvan hij denkt u te kunnen paaien. Hij zou eveneens compleet kunnen dichtklappen.

 

Goed doorvragen

 

Het gebeurt wel vaker dat een kandidaat de vraag wil ontwijken of het antwoord een bepaalde draai geeft waardoor hij zich beter denkt te plaatsen voor de job of simpelweg de vraag niet goed begrepen heeft.
Met steeds door te vragen krijg je een beter beeld van de kandidaat. Je kan een antwoord hiermee verhelderen en tegenstrijdigheden aankaarten. bvb: Hoe heb je dat dan precies gedaan?  Kun je daar een voorbeeld van geven? Alleen als je dieper op een antwoord ingaat, kun je de benodigde informatie vergaren.

Je kan eveneens een samenvatting van een antwoord formuleren. “Als ik het goed begrijp, bedoelt u dus dat…?” en daarmee vragen het antwoord  verder to te lichten.
Als interviewer moet je tijdens het gesprek de competentie goed in je achterhoofd houden. Wanneer je gesprekspartner teveel van het onderwerp afwijkt, moet jij hem tijdig kunnen bijsturen.

Nog enkele Tips voor de interviewer

 

  • Goed luisteren. Wees niet louter een verkoper van jouw organisatie. Door goed te luisteren word je wijzer. Je evalueert direct of je een antwoord op jouw vraag hebt en of er nog dieper op in moet gegaan worden.
  • Stilte is geen vijand. De interviewer laat de stilte extra informatie opleveren.
  • Wees voorbereid. Weet welke informatie je wilt vergaren. Ken je vragen.